Piraku Karangkamulyan Tinggal Ngaran?Sambungan ka Obyek Wisata Ciung Wanara aya di dieu (klik wae)
Sim Kuring nampi email ti milis tatanggi anu unggelna matak pikareuwaseun, Kieu unggelna teh.


— engkus ruswana <engkusruswana@xxxxx.com>

Pun tabe pun, Sampurasun kidulur Sunda dimana bae ayana. Di tatar Sunda loba situs-situs kapurbakalaan nu kurang diajenan ku pamarentah, nyatana situs-situs nu aya di wewengkon Pasireurih-Sindangb arang Bogor can kabejakeun dipalire ku nagara/pamarentah, pon kitu deui di wewengkon karawang kaler, oge situs Karangkamulyan- Ciamis. Didieu simkuring rek ngumaha ka dulur perkara Situs Karangkamulyaan.


Di Situs Karangkamulyaan aya hiji tempat nu disebut “Batu Pangcalikan” nu basa taun 80-an katukang mah eta batu teh disaungan tur dikonci, dijaga ku kuncen. Tah dina taun 90an (persisna poho deui), eta saung ngadon dibongkar ku Bale Kapurbakalaan Lampung_Jabar nu kantorna di Serang. Atuh eta batu pangcalikan jadi kabuka nembrak kahujanan-kapanasan nu balukarna eta batu jadi robah jadi peang, ningal kaayaan kitu ku kuncen terus ditutupan ku plastik jeung kaen. Harita barang rombongan warga didikan Mama Mei, kadinya bet > asa diteunteuinganan, nya terus badami jeung kuncen (pa Endan) nu ahirna dipaheutkeun rek ngahaja nyumbangkeun waragad pikeun ngawangun tiung keur ngahalangan sangkan batu teu kapanasan-kahujanan, sabab eta batu teh lain jenis batu granit, jigana mah batu hasil sedimentasi (duka ketang kang Oman pasti apal) nu ngabogaan pori-pori nu lamun kahujanan-kaibunan tangtu nyerep kana batu, terus kapanasan nu tangtu tereh koropokna jeung pinasti lila-lila bakal ancurna.

Kumaha tanggapan di Bale Kapurbakalaan. Eeeh ….teu kungsi sataun kalahka datang surat tegoran jeung ancaman dituduh majar geus ngalanggar UU kapurbakalaan, jeung bisa ditungtut panjara. Padahal teu ngarobah nanaon ngan ukur nyieun hateup jeung tihang kai. Harita simkuring sabatur-batur geus siap-siap neangan pikeun nu ngabela.

Bale kapurbakalaan teu jadi nungtut, ngan eta tiung dibongkar deui, atuh batuna jadi nembrak deui kahujanan-kapanasan , nya ku pa Endan terus ditutupan ku kaen jeung plastik bungkus jok Alesan pang dibongkar cenah aya laporan masarakat nu teu panuju, sabab bakal nyuburkeun ”kamusyrikan” beu…….?? ??.


Tah poe ieu kuring nampa beja, pa Endan nelepon ka rorompok nu narima indung budak, nyaeta ngumaha pedah kadatangan rombongan nu dipupuhuan ku ngaran Zakaria (urang Sulawesi) ti Bale Kapurbakalaan Serang, ngabejakeun yen eta ”Batu Pangcalikan rek dibongkar dipindahkeun/ disumputkeun ka ruang informasi, alesanna angger sabab sok loba wae jalma nu ngadatangan eta batu migawe ”KAMUSYRIKAN”.


Di wewengkon situs Karangkamulyaan aya deui tempat situs mangrupa batu, nyaeta batu Sangiyang Bedil jeung batu Panyangcangan Kuda, nu oge tempatna nembrak pisan teu kahalangan mun rek diruksak. Buktina eta batu Sanghiyang Bedil nu mangrupa batu buleun panjang jiga meriem leutik ukuran panjang kurang leuwih 1,5 meter, kiwari geus teu aya dikieuna, sabab cenah ceuk kuncen kungsi aya jalma nu ngahaja datang kadinya ngadon ngabeubeutkeun eta batu nepi ka ancurna, sabab eta lambang kamusrikan cenah.

Tah sok sanajan bejana eta jalma ukur popoean ti harita terus tiwas teu tapi nyatana batu mah teu bisa ngawujud deui, sedengkeun batu Panyangcangan Kuda kiwari aya keneh, ngan tempatna teu kajaga (teu dipager) jeung nyingkur arah ka pamandian Cikahuripan. Kacida riskanna, sabab mun aya jalma niat ngaruksak kalayan teu kanyahoan, gampang pisan.


Palebah dieu hemeng, kula teu ngarti:

 1. Kunaon eta Bale Kapurbakalaan bangun nu teu reueus ka situs karangkamulyaan, malahan katara pisan aya maksud teu hadena.
 2. Naha bet diskriminasi, ari situs-situs di Ciaruteun, Batutulis Bogor, situs-situs di Kawali ngahaja ditiungan jeung dipager, sedengkeun nu di karangkamulyaan geus ditiungan ge ngadon dibongkar, malah batu pangcalikanna e rek dibongkar, alesan sumber kamusyrikan. Naon bedana jeung situs nu lian? Beu……… ….
 3. Bale Kapurbakalaan Serang (pupuhuna?) geus ingkar tina amanah pikeun ngajaga, ngariksa, jeung miara situs karangkamulyan, sedengkeun eta situs milik geus jadi milik nagara/bangsa nu dipikareueus ku urang sunda jeung sabagean urang bali jeung jawa nu geus apal kana jati dirina.
 4. Lamun diantep eta maksud Bale Kapurbakalaan (Zakaria) pikeun ngabongkar/ngangkat eta batu pangcalikan, rek kumaha pertanggungjawaban urang ka dulur-dulur atawa anak incu urang nu nyukcruk luluhurna, bisa-bisa urang sunda nu aya di tatar sunda disalahkeun teu bisa ngajaga eta situs. Komo deui upama ngabandungan di trowulan kamari, teu saeutik urang Bali jeung rang Jawa nu ngaraku masih teureuh ti Galuh
 5. Sok sanajan Zakaria teh boga tanggungjawab kapurbakalaan di wewengkon Sunda, kulantaran manehna mah urang Sulawesi (Makasar?), tangtu moal kajiwaan yen eta batu lain sabatu-batuna, tapi simbol “eksistensi” luluhur sunda. Zakaria pasti teu boga kareueus ka luluhur urang Sunda, matak asa sangeunahna rek mindahkeun atawa nyumputkeun eta batu pangcalikan. Tah urang nu ngarasa seuweu-siwi Sunda/Galuh, naha rek ngantep diacak-acak ku deungeun, jiga nu euweuh ajen urang sunda teh. (punten lain propokasi, tapi wajar kan kuring keuheul ka jalma nu samena-mena, rasa aing boga jabatan, nganggap luluhur sunda euweuh ajenna)
 6. Nu jadi alesan angger cenah keur nyegah kamusyrikan. Naha bisa naon eta jalma pikeun ngarahkeun atawa ngahalangan kayakinan jalma lian, oge lamun eta batu dianggap sumber kamusyrikan, naon bedana jeung batu-batu lianna nu aya di Arab, di Palestina, di Vatikan, jeung sajabana nu oge mangrupakeun simbol jeung bukti sajarah nu pada ngajugjug, pada hayang deuheus, nu ku sareat mah sarua bae dipupusti ku nu percayaeun. Padahal lain kitu pan hakekatna mah.


Tah ayeuna pangna diwawarkeun dina ieu milist teh, seja rek neang batur pakumaha ka dulur-dulur nu masih mikareueus mikaheman ka luluhur sorangan, naha rek diantep, atawa moal, naha daek diacak-acak deungeun. Mun moal diantep urang rek kumaha? Kumaha lamun urang atas nama urang Sunda rame-rame nyieun petisi atawa naon bae ngaranna nu ditujukeun ka Menteri Kebudayaan jeung Pariwisata up. Direktorat Kepurbakalaan, sangkan pamarentah mulasara eta tempat sakumaha mistina, dijaga jeung diamankeun kalestariannana, tapi teu ngahalangan ka sing saha bae nu rek ngadeuheusan ka eta situs. Tah kumaha kidulur?, khususna ka ambu nu kaleresan oge aya di instansi nu sapayung dina widang kapurbakalaan, kumaha tah hadena ambu?
Pun sakitu bae heula. Cag,Baktos nun,


pun Engkus tea.

Sim Kuring ngaraos kagugah hoyong ngajaga situs anu aya di Karangkamulyan, sim Kuring mung sakadar dina jero hate. Aya ide ti para peniten blog ieu? hatur Nuhun.

Iklan

9 Tanggapan to “Piraku Karangkamulyan Tinggal Ngaran?”

 1. mia Says:

  sateuacanna sim kuring neda hapunten, boh bilih babasaan teu pas kirang cocog…
  sim kuring urang sunda pituin. rumaos salami ieu kirang peduli ka ki sunda. mung ahir-ahir ieu sim kuring meryogikeun diajar sunda margi sering pisan teu dipercanten sebagai urang sunda, sumuhun, da kuring rumaos teu nyunda, boh dina dedegan, pembawaan, ringkah paripolah..
  nya, kawitna mah sim kuring ngalangkung ka karang kamulyan. gening meni ageung arti sejarah situs tersebut kana eksistensi sunda kiwari. matak hemeng, bet aya nu tega nareksak…
  mung hiji deui anu kuring teu panuju sareng matak heneg kana angen, nyaeta aya sababaraha pasangan ABG sareng nu cekap umur, ngadon “memadu kash” di dinya.. sim kuring teu tiasa ngawagel da eta hak na.. tapi kahoyong mah, lampah teu uni kitu mah tong di tempat para karuhun merjuangkeun tetegna sunda..
  pun ampun paralun, sim kuring rumaos sanes jalmi leres, tapi nya kanu gaduh kawasa, saena nu kitu dilereskeun.. teu kabayang nyerina hate karuhun ningal tempat anjeuna dianggo lampah kitu…
  hatur nuhun.

 2. awan sundiawan Says:

  @mia: tah kalakuan ABG anu ngarah kana kamusrikan teh, da upami imannya kuat pasti tempat eta moal diangggo para ABg kanggo RCTI (rangkaian cinta tanpa iman). Eta ABG “terlalu bertuan pada nasfsu asmara”. Hatur nuhun ka (teh) Mia anu aprantos rurumpaheun ka blog sim kuring. 😀

 3. kang yana Says:

  Atuh upami kitu mah tah …si Bapak Zakaria yang terhormat teh.. kudu di persona nan grata – kan (orang yang tidak disukai) ..saja ku sadudulur ti Sunda.
  ceunah di dameul di Bale kapurbakalaan..tapi kalakuan jiga kitu tea.
  Kok bisa sih Bapak…, kerja di Bale Kepurbakalaan ? tapi tidak bisa turut menjaga kelestarian benda purbakala yang menjadi tanggung jawab Bapak ? pantes teuing eta candi orok di Rancaekek teh di antep dugi ka wanci kieu.
  Kang Awan.., atuh ayeuna urang , nu keudah bertanggung jawab kana peninggalan karuhun urang. mangga tingali di Trowulan mah.., neupi ka aya Lembaga swadaya masyarakat (perkumpulan) nu ngahususkeun mencari sareung melindungi situs purbakala peninggalan kerajaan Majapahit.
  sakitu…hatur nuhun.

 4. galuhkiwari Says:

  Ngiring prihatin Kang, mugia pupuhu Ciamis tiasa aya kapedulian ka situs nu jadi ciri ayana kahirupan.

 5. R.Ulun Permadi Salis Kusumadinta.S.Sos Says:

  Sampurasun, Asalamuallaikum, Salamun.
  Neda dihapunten kasadaya ki dulur anu mumule kana sajarah luluhur (Sunda) ti sabang dugi ka meraoke.
  Simkuring gaduh pamendak asal muasalna Indonesia… nyaeta peran Eyang Prabu Galuh Ciung Wanara & Eyang Prabu Hariangbanga. dongeng langkung lengkap tiasa ngahubungi simkuring di 081 862 8181.

 6. awan sundiawan Says:

  @Hatur nuhun parantos rurumpaheun tur masihan sumanget kanggo ngamumule kana patilsahan budaya karuhun, oge hatur kaanu pratons siap janten nara sumber ngeunaan “Situs Karangkamulyan”

 7. nanda Says:

  mulasara eta situs teh tangtuna oge tanggung jawab urang sarerea urang sunda khususna mah pamarentahan satempat (Pemda Ciamis ) anu kudu ngariksa beurang peutingna.
  mun leres kitu mah satuju yen Bapak Zakaria yth. teh tidak menghayati rasa kabanggaan urang sunda
  atuh hayu urang persona non gratakeun bae ari kitu mah Bpk. Zakaria teh. Satuju !

 8. andy Says:

  kumaha saena weh supados aman

 9. Awan Says:

  @all: hatur nuhun kana perhatosanana ka situs karang kamulyan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: